Adatkezelési tájékoztató

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az adatkezelési tájékoztatót, melyben tájékoztatjuk a honlapunkra látogatókat a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, a látogatók jogairól. Bármilyen kérdés, észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken állok rendelkezésére: gyermekaldas@bekesemoke.hu, telefon: +36709485481

Az adatkezelés az alábbi jogszabályok alapján történik:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 20/A.§ és 21.§
 • A Bizottság 29. számú munkacsoportjának és az Adatvédelmi Hivatal (NAIH) állásfoglalásai.

Kire bízza személyes adatait?

Békés Emőke szülésfelkészítő és családkísérő dúla vagyok, a Békés Dúlaképzés trénere, a Békés Dúlakör szakmai vezetője. Tevékenységemet a Békés FelkéSzülés Tanácsadó Bt. keretein belül végzem.

A társaság adatai:

Békés FelkéSzülés Tanácsadó Bt

Székhely: 2040 Budaörs, Szivárvány u. 8. V./33

Cégjegyzékszám: Cg.13-06-066278

Adószám: 20343947-1-13

A társaság képviselője: Békés Emőke, a Bt. beltagja


Kinek az adatai értintettek?

 Az adatkezelési szabályzatunk és tájékoztatónk természetes személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésére terjed ki, azaz minden olyan esetre vonatkozik, amikor társaságunk olyan adat birtokába jut, amely természetes személlyel összeköthető, vele azonosítható adatra vonatkozik.


Milyen jogszabályok alapján történik az adatkezelés?

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény

A Bizottság 29. számú munkacsoportjának és az Adatvédelmi Hivatal (NAIH) állásfoglalásai


Milyen alapelvek szem előtt tartásával kezeljük adatait?

Társaságunk az adatokat a GDPR előírásai szerint az alábbi alapelvek betartásával kezeli:

 • jogszerűség: az adatkezelésre a társaság rendeletben meghatározott jogalappal rendelkezik: az adatkezelésnek oka van
 • tisztességesség: jogszabályokban foglaltak szerint és az érintett érdekeinek szem előtt tartásával történik az adatkezelés
 • átláthatóság: az adatkezelés minden folyamatában nyomon követhető
 • célhoz kötöttség: adatokat kizárólag az érintett tudomására hozott, előre meghatározott célnak megfelelően kezeli a társaság,
 • adattakarékosság: adatokat csak annyiban és olyan ideig gyűjtünk, amely a jogalaphoz szükséges
 • pontosság: az adatokat valóságtartalmuknak megfelelően tartjuk nyilván, ennek érdekében biztosításra kerül a helyesbítés, korlátozás, törlés joga
 • korlátozott tárolhatóság: adatokat csak a jogalaphoz szükséges ideig őrzünk meg,
 • integritás és bizalmas jelleg: biztosítjuk, hogy csak azok férjenek hozzá az adatokhoz, akiknek a szolgáltatás teljesítéséhez, a rögzített cél teljesítéséhez szükséges.

Milyen okból kezelik az adataim?

Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez, az alábbiak szerint:

A honlapon/közösségi oldalon (www.bekesemoke.hu és a Békés Emőke – családkísérő dúla FB profilon) keresztül a honlapra, illetve a FB oldalra látogató használók (továbbiakban: Látogató) önkéntesen regisztrálhatnak és adhatnak meg azonosításra alkalmas személyes adatokat (név, email cím, egyéb a Látogató által feltöltött vagy megadott adat). Az önkéntes adatmegadással a látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap/FB oldal kizárólagos jogosultja, üzemeltetője és fenntartója, azaz Békés Emőke a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje a megadott adatokat. Kérjük, hogy felhasználó neve és jelszava titokban tartására minden szükséges intézkedést tegyen meg, hogy harmadik személy ahhoz ne férjen hozzá. Kérjük továbbá, hogy csak olyan adatot közöljön velünk, amely szükséges az Önnel való kapcsolattartáshoz.

Társaságunk az Önnel kötött szerződés vagy az Ön megrendelésének teljesítése, vagy a várandóssággal, szüléssel, gyermekneveléssel, családi élettel kapcsolatos tanácsadás miatt kezeli az adatait:

Ön szóban (telefonon), vagy írásban (emailen, internetes felületen keresztül) szolgáltatás teljesítésére szerződött velünk, jelentkezési vagy kapcsolati űrlapot töltött ki, vagy valamely szolgáltatással kapcsolatos ajánlatot vagy tanácsot kért tőlünk (továbbiakban együttesen: szerződés teljesítése). Ahhoz, hogy a szolgáltatást teljesíteni tudjuk, adatait nyilván kell tartanunk. Kezelt adatai: név, cím, elérhetőség (telefon, email), számlázási cím.

Társaságunk akkor is kezelheti adatait, ha jogos érdeket tud bizonyítani adatai kezelése vonatkozásában.


Hogyan kezeljük adatait?

Cégünk a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat kizárólag a Látogató adatmegadással elérni kívánt céljával kapcsolatban kezeli, és csak a Látogató igényeinek teljesítése érdekében, a Látogatókkal való kommunikálásra használja. Az adatkezelés célja a Látogató által megjelölt információkérés teljesítése, a Látogatóval való kommunikáció, a Látogató megrendelésének teljesítése.

 Az adatokat a Békés FelkéSzülés Tanácsadó Bt. szerződései vagy jogszabály előírásai szerint gyűjti, feldolgozza, tárolja és megsemmisíti (törli).

 A Békés FelkéSzülés Tanácsadó Bt. adatokat csak az alábbi esetekben továbbít:

 • ha az érintett beleegyezik, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait a szolgáltatás teljesítésének érdekében, a helyettes dúla vagy a dúlatréning esetében a trénertárs megismerje,
 • ha az adattovábbítást az érintett kéri, vagy ahhoz előzetesen hozzájárult, vagy
 • ha erre jogszabály kötelezi.

 

A Békés FelkéSzülés Tanácsadó Bt. az érintett írásbeli kérésére törli (megsemmisíti) azon adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály nem kötelezi, vagy amely adatok szerződéses kötelezettsége teljesítése vagy ennek bizonyítása érdekében már nem szükséges, vagy amely adat törlését az érintett kéri és adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul.

Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek törlésre, hogy visszaállításuk ne legyen lehetséges, a papíralapú adatok iratmegsemmisítő használatával szüntetjük meg.

Az adatokat a Békés FelkéSzülés Tanácsadó Bt. elektronikus úton gyűjti és tárolja. A szerződéssel kapcsolatos adatok papír alapon is rendelkezésre állnak.

A papír alapon kezelt személyes adatok (megállapodások, visszajelző lapok) a Békés FelkéSzülés Tanácsadó Bt székhelyén mappákba lefűzve kerülnek tárolásra zárható szekrényben, melyhez jogosulatlan személy nem férhet hozzá.

Az elektronikus úton nyilvántartott személyes adatok az alábbi módon kerülnek tárolásra és védelemre:

Az elektronikus úton nyilvántartott adatok a Békés FelkéSzülés Tanácsadó Bt. beltagjának, Békés Emőkének a notebookján és telefonján vannak tárolva. A www.bekesemoke.hu weboldalon és a notebookon található információk védelméről, tűzfal és vírusírtó gondoskodik.

Az adatok törlését kérelemre Békés Emőke végzi el, egyéb esetben folyamatosan, de legalább minden évben egy alkalommal felül is vizsgálja az adatokat, és amennyiben megőrzésük már nem szükséges, úgy azok törlésre kerülnek.


Mennyi ideig őrizzük meg adatait?

Amennyiben adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük és más jogalap (pl. a megállapodásban foglaltak teljesítése) nem áll fenn, úgy adatait addig kezeljük, amíg Ön hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatkezelésnek már nincsen célja, és Ön adatai törléséhez hozzájárult.

Amennyiben adatait teljesítése okán kezeljük, úgy a megállapodásban foglaltak teljesítéséig kezeljük, a számviteli beszámolónkat alátámasztó iratokat pedig 8 évig őrizzük meg. Ezt követően az adatokat töröljük.

Amennyiben jogos érdek áll fenn adatai kezelése tekintetében, úgy adatait addig kezeljük, amíg a jogos érdeket bizonyítani tudjuk. A jogos érdek megszűnésétől számított 5. év végéig őrizzük meg adatait.

 

Mit kell tudnom a sütikről (Cookies), egyéb naplózásról?

A www.bekesemoke.hu tulajdonosa a honlapon is tájékoztatja és engedélyezteti a cookie használatot a felhasználóval. A cookie-ból a Békés FelkéSzülés Tanácsadó Bt. nem gyűjt adatot, azokat nem kezeli, nem őrzi meg.

 

Milyen jogaim vannak a rám vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban?

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Önnek jogában áll érthető tájékoztatást kapni arról, hogy milyen okból, milyen adatait, hogyan és mennyi ideig kezeli társaságunk. Ahhoz, hogy a tájékoztatást megadhassuk szükségünk van arra, hogy azonosítsuk, valóban az Ön részére adjuk ki a tájékoztatást, ezért kizárólag személyesen előre egyeztetett időpontban, vagy írásban kérheti a tájékoztatást. Írásbeli kérelem esetén a kérelemre két tanú szükséges, elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a saját – nálunk kezelt -email címről érkező kérelmeket fogadhatjuk el és teljesíthetjük. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, hogy két tanúval ellátott írásbeli kérelmet terjesszen elő postai úton, amelyet mi postai úton teljesítünk.

A kérelemre történő tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül teljesítjük, illetve erre választ adunk. Költséget nem számolunk fel.

 1. Rendelkezés az adatokkal: helyesbítéshez, tiltakozáshoz való jog, korlátozáshoz és törléshez való jog, adathordozhatóság

Az érintett kérésére a Békés FelkéSzuülés Tanácsadó Bt. haladéktalanul helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, vagy az érintett kérése szerint kiegészíti azokat.

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Az adatkezelő az adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az adatok pontossága vitatott, az adatkezelés jogellenes, de az érintett csak korlátozás és nem törlést kér, az adatkezelőnek az adatra már nincs jogalapja, de az érintett kéri a kezelést valamely joga érvényesítéséhez, illetve azon vizsgálat időtartama alatt, amíg az érintett tiltakozására eldöntésre kerül az adatkezelés jogszerűsége. A korlátozás feloldásáról az érintettet tájékoztatni kell.

Az érintett kérésére, hozzájárulásának visszavonása esetén, tiltakozására az adatkezelő haladéktalanul törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha más jogalap fennállása miatt azok kezelése még szükséges, vagy közérdek indokolja az adatok kezelését, illetve azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Az adatokat akkor is törölni szükséges, ha azt jogellenesen kezelték, vagy jogszabály alapján kötelező a törlésük.

Az adatok helyesbítéséről, korlátozásáról, törléséről a Békés FelkéSzülés Tanácsadó Bt. – amennyiben nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést – az érintettet értesíti.

 1. Jogorvoslati jog

Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen. A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.

Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.

 

Hozzáférhet-e illetéktelen személy adataimhoz?

Amennyiben adatai illetéktelen harmadik személyhez kerültek vagy ennek veszélye fennáll, úgy adatvédelmi incidensről beszélünk.

Lehetséges kockázatként felmerülhet:

 • adatokat tartalmazó eszközök (laptop, mobil) elvesztése, ellopása
 • betörés
 • szerver elleni támadás
 • személyes adatok illetéktelen harmadik személy részére történő szándékos vagy gondatlan kiadása, hozzáférhetővé tétele.

A Békés FelkéSzülés Tanácsadó Bt. fentiek megakadályozása érdekében:

 • csak annak enged hozzáférést a személyes adathoz, akinek munkája ellátásához ez elengedhetetlenül szükséges, a hozzáférést felhasználónévvel és jelszóval biztosítja.

Amennyiben a Békés FelkéSzülés Tanácsadó Bt. észleli, hogy adatvédelmi incidens történt, mely valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről az alábbi minimális tartalommal: incidens jellege, kapcsolattartó nevét és elérhetősége, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket.


Jelen adatvédelmi szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba. A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a GDPR rendelet és felhatalmazása alapján kiadott magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak
.

 

Budapest, 2018. május 25.

 

 

 

…….…..…………………………………

Békés Emőke

Békés FelkéSzülés Tanácsadó Bt